• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
ประวัติความเป็นมา

ประวัติคณะคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     Faculty of Education Chiang Mai Rajabhat University

ประวัติความเป็นมา

          คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2467 มีวิวัฒนาการจากโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรกสิกรรมมณฑลพายัพ โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนฝึกหัดครูเชียงใหม่ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ จนได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.วิทยาลัยครู เมื่อปี พ.ศ.2518 ทำให้วิทยาลัยสามารถเปิดสอนระดับปริญญาตรีได้ ในสาขาวิชาต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามภารกิจทั้งหมดก็คือการผลิตและพัฒนาครู และในปี พ.ศ. 2528 ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.วิทยาลัยครูฉบับที่ 2 ทำให้มีการแยกสาขาการผลิตบัณฑิตออกเป็น 3 สาขา คือ สาขาการศึกษา ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คณะวิชาครุศาสตร์จึงได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้น พ.ศ. 2538 ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 คณะวิชาครุศาสตร์ได้รับการประกาศภารกิจที่ชัดเจนให้เป็นคณะที่ทำการผลิตและพัฒนาครู พร้อมกับปรับชื่อใหม่เป็น “คณะครุศาสตร์” และในปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ลงพระราชปรมาภิทัย พระราชทานนามเปลี่ยนสถานะสถาบันราชภัฏเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2547 จึงทำให้คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มีภารกิจสำคัญในการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศเพื่อออกไปรับใช้สังคมท้องถิ่นของประเทศชาติต่อไป

 

ปรัชญา

“ ครู...เป็นพลังสร้างชาติ    ครุศาสตร์สร้าง...ครูดี ”

วิสัยทัศน์

"ภายในปี 2560 คณะครุศาสตร์เป็นองค์กรต้นแบบในการผลิตพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพในศตวรรษที่ 21"


 

พันธกิจ 

         คณะครุศาสตร์เป็นสถาบันการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพเป็นแหล่งของการศึกษา
ค้นคว้าวิจัย เผยแพร่ข้อมูลด้านการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.พัฒนาหลักสูตรสาขาการศึกษาในระดับปริญญาตรีและหลังปริญญาตรีให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

2.พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และทักษะความสามารถทางวิชาการ ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

3.พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ

4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ 

1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรสาขาการศึกษาในระดับปริญญาตรีและหลังปริญญาตรี ให้สอดคล้องกับ    

ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

2.เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และทักษะความสามารถทางวิชาการ ด้านการเรียนการสอนและวิจัย

3.เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ

4.เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล


     ค่านิยมหลัก (Core Values)
     “พัฒนางาน  เชี่ยวชาญเรื่องครู  เชิดชูท้องถิ่น”

     อัตลักษณ์ (Identity) ของคณะครุศาสตร์
     “สอนดี มีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ”

     เอกลักษณ์ (Uniqueness) ของคณะครุศาสตร์  
     “คณะครุศาสตร์สร้างครูดี ครูเก่ง อนุรักษ์วัฒนธรรม นำท้องถิ่น”


     วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)
     
"ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำสร้างสรรค์" 

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th