• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
 ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560   ข่าวประชาสัมพันธ์ : พิธีลงนาม TOR ระหว่างอธิการบดีกับคณบดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่   ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะศึกษาดูงานจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    ข่าวประชาสัมพันธ์ : การแข่งขันทักษะวิชาชีพครูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2559   ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะครุศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560   ข่าวประชาสัมพันธ์ : นักศึกษาคณะครุศาสตร์ คว้ารางวัลนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2560   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การจัดนิทรรศการผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู    ข่าวประชาสัมพันธ์ : การอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาความเป็นครูของนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปี2559   ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะครุศาสตร์และทีมงาน นำเสนอโครงการตามกรอบยุทธศาสตร์ Re-Profiling พ.ศ.2561-2565   ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะครุศาสตร์รับการตรวจประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปี 2559   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2559   ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานเชิดชูเกียรติและนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” 2559   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ผลการเลือกตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการสืบสานประเพณีวิชาชีพครู "อ้อมอกพวงคราม" ปีการศึกษา 2559   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "จัดการความรู้ด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน สู่ศตวรรษที่ 21"   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมหัวหน้าภาควิชา คณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่1/2559   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ข่าวประชาสัมพันธ์ : พิธีแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เทิดไท้ ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์ฯ   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการสถานวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาจิตวิทยาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม    ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ภายใต้โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ   ข่าวประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมพัฒนาวิชาชีพครู สู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู    ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประกวดทักษะทางวิชาการวิชาชีพครูในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง ภาคเหนือ   ข่าวประชาสัมพันธ์ : นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้รับการคัดเลือกยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ประจำปี ๒๕๕๘   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ (KM) คณะครุศาสตร์   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะครุศาสตร์   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการสหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดกิจกรรม วันครูโลก ปี 2557   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พิทยาภรณ์ มานะจุติ   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2557   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุมคณะกรรมการและตัวแทนศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนและประเมินผลโครงการ   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ.7   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากร   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะครุศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมถวายแห่เทียนเข้าพรรษา   ข่าวประชาสัมพันธ์ : พิธีแห่เทียนเทิดไท้องค์ราชัน ฉลอง 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ค่ายเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู   ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการครุศาสตร์ สืบสานตำนานยี่เป็ง เทศมหาชาติ 13 กัณฑ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการคณะครุศาสตร์   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การทำสัญญารับทุนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามยุทธศาสตร์   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการกองทุนคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2556   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะอนุกรรมการคณะครุศาสตร์   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมหัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การพัฒนาหนังสือหรือตำราและเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารการสอน   
Slideshow image What 's new
  ข่าวประชาสัมพันธ์
0 คณะครุศาสตร์และทีมงาน นำเสนอโครงการตามกรอบยุทธศาสตร์ Re-Profiling พ.ศ.2561-2565

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์
อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อ่านต่อ »

0 การแข่งขันทักษะวิชาชีพครูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560
ณ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อ่านต่อ »

0 คณะครุศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา อ่านต่อ »

0 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558

วันที่ 30 มีนาคม 2558
ณ ห้องประชุมเอื้องม่อนไข่ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ่านต่อ »

0 ผลการเลือกตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ณ สนามจตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 อ่านต่อ »

อ่านทั้งหมด »  
   ข่าวประชาสัมพันธ์
    นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 58 รับใบประกอบวิชาชีพครู 
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2560 
    การแนบสำเนาคุณวุฒิการศึกษากับแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
    รายชื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบัตรประจำตัวจากคุรุสภา 
    ประกาศรับสมัครกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำในคณะ 
    เลื่อนการขอใบรับผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิเป็นวันที่ 16 มีนาคม 2560 
    การส่งใบสมัครโครงการผลิตครูเพื่้อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560  
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐานปี 2559 
    การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 
    แบบประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตฯ (หลักสูตร ๕ ปี) 
    ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2559 ของภาคปกติและภาคพิเศษ 
    การขอใบรับผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 30 ธ.ค.2559 
    ผลการพิจารณาคำร้องขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 
    การตรวจเช็คเอกสารและข้อมูลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558  
    รายชื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบัตรประจำตัวจากคุรุสภา 
    ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ปี 2559 
    การขอสำเร็จการศึกษา สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 
    ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
    ประกาศเรื่อง การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 2559 
    ปฏิทินขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2559 
    คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครอบรม 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 
    ประกาศเรื่อง รับสมัครกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำในคณะ 
    ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2559 ของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
    นักศึกษาดำเนินการประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 
    วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2559 
    กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีรับปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
    แจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 2559 
    การลงข้อมูลในระบบ KSPBundit เพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู ป.บัณฑิต(รหัส 58) 
    การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 2559 
    ครุศาสตร์สาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฏาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2559  
    การแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 
    ขอแจ้งงดงาน “ศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2559” 
    รายชื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบัตรประจำตัวจากคุรุสภา  
    ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2559 ของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตให้มาดำเนินการขอใบประกอบวิชาชีพครู 
    ขอเชิญร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นของสหพันธ์ศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-ครุศาสตร์ 2559 
    เชิญชวนคณาจารย์เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 12 ก.ย.2559 
    แจ้งกำหนดการในการแจกบัตรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
    ตารางสอนใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1-2559 
    รายชื่อเพิ่มเติมนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2559 
    รายชื่อสำรองผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2559  
    รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2559 
    ตารางสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1-2559 
    เลื่อนเวลาการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2559  
    รายชื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบัตรประจำตัวจากคุรุสภา  
    การรายงานตัวผ่านระบบ INTERNET หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2559 
    รายชื่อผู้ร่วมแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี “๗ ทศวรรษกษัตราทรงครองไทยฯ” 
    รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2559 
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2559  
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2559  
    โครงการประชุมนำเสนอผลการวิจัยระดับนานาชาติ (ICE-TRI) 
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี “๗ ทศวรรษกษัตราทรงครองไทยฯ” 
    แก้ไขกำหนดการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559 
    การประกวดวาดภาพระบายสีในงาน “๗ ทศวรรษกษัตราทรงครองไทยฯ” 
    เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559 
    ครุศาสตร์สาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2559 
    สมัครลงทะเบียนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2559  
    แบบสำรวจข้อมูลครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2559 
    โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2559-2572) 
    รับสมัครครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
    ประกาศผลการพิจารณาคำร้องขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 2/2558 
    รายชื่อผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 
    ประกาศ ผังที่นั่งสอบวัดแววความเป็นครูนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2559 
    ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคปกติและภาคพิเศษ 
    การเปิดเผยราคากลางโครงการ จ้างจัดทำเอกสารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
    ประกาศรายชื่อนักศึกษาให้มารับใบประกอบวิชาชีพครูรหัส 54 (เพิ่มเติม) 
    กิจกรรม "สระเกล้าดำหัว อาจารย์อาวุโส" ประจำปี 2559 
    ประกาศรับสมัครด่วนครูภาษาอังกฤษ 
    ด่วน! ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ต้องมารับใบประกอบวิชาชีพครู 
    ด่วน! ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่1 ปี พ.ศ.2559 
    กำหนดการรับใบประกอบวิชาชีพครู ผู้สำเร็จการศึกษาของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 
    รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Passage to ASEAN ประเทศเวียดนาม 
    แจ้งข่าวนักศึกษาที่ไม่ผ่านการขอรับใบประกอบวิชาชีพครูในระบบ KSPBundit 
    ให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปี 2557 มารับใบประกอบวิชาชีพครู 
    กำหนดการส่งใบรับผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิเพื่อขอใบประกอบวิชาชีครู 
    ประกาศเรื่องตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคปกติและภาคพิเศษ 
    การขอใบรับผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 15 ก.พ.2559 
    รายชื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบัตรประจำตัวจากคุรุสภา(เพิ่มเติม) 
    กำหนดการวันเวลาลงทะเบียน KSPBundit เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ปี 2558 
    ด่วน!การรับใบรับรองคุณวุฒิและรายงานผลการศึกษาของหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 
    งาน“ศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”ประจำปี 2558 
    การขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
    เรื่อง ตรวสอบสถานะการขอใบประกอบวิชาชีพครู 
    แบบฟอร์มประเมินมาตรฐานการผลิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖  
    การสร้างรหัสผ่านและการลงทะเบียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2558 
    ตัวอย่างเอกสารเพื่อรับการประเมินหลักสูตรจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
    นักศึกษาคณะครุศาสตร์คว้าเหรียญทองพายเรือกีฬาซีเกมส์ ประเทศสิงคโปร์ 
    อาจารย์คณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
    กิจกรรมจัดการความรู้ของอาจารย์ต้นแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2558 
    แบบฟอร์มศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (แบบฟอร์มใหม่) 
    การต่ออายุและคุณสมบัติผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
    ระบบประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ราชการออนไลน์ คณะครุศาสตร์ 
    ประกาศเรื่อง การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ 
    การจัดการความรู้ (KM) คณะครุศาสตร์  
    ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ 
    ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
    คำพื้นฐานช่วงชั้นที่๒ ป.๑ - ป.๖ 
    โครงการและกิจกรรมของศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ 
    ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 
ปฎิทินเดือน   มีนาคม  2560
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
 แสดงวันที่ในเดือนนั้น   แสดงวันที่่ที่เมาส์ชี้  แสดงวันที่่่ปัจจุบัน  แสดงวันที่่่มีกิจกรรม
วันที่ กิจกรรมคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th