• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
 ข่าวประชาสัมพันธ์ : การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประกวดทักษะทางวิชาการวิชาชีพครูในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง ภาคเหนือ   ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ   ข่าวประชาสัมพันธ์ : นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้รับการคัดเลือกยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ประจำปี ๒๕๕๘   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข้อมูลข่าวสาร พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 2558   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ครุศาสตร์สาร วารสารเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการศึกษา   ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะครุศาสตร์รับมอบทุนการศึกษา   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ (KM) คณะครุศาสตร์   ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต นักศึกษาใหม่ปี 2558   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะครุศาสตร์   ข่าวประชาสัมพันธ์ : นักศึกษาคณะครุศาสตร์คว้าเหรียญทองพายเรือกีฬาซีเกมส์ ประเทศสิงคโปร์   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมใหญ่คณะครุศาสตร์ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการสหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานวันครูคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557   ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประจำปี 2557 “ศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”    ข่าวประชาสัมพันธ์ : การแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครูนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่งภาคเหนือ   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาปีการศึกษา 2557   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ถ่ายรูปหมู่บัณฑิตคณะครุศาสตร์ งานบัณฑิตานุสรณ์ 2557   ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานบัณฑิตานุสรณ์ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ข่าวประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมประกวดดาวเดือนคณะครุศาสตร์ ประจำปี 2558   ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมวันครูโลก ประจำปี 2557    ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดกิจกรรม วันครูโลก ปี 2557   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พิทยาภรณ์ มานะจุติ   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ครุศาสตร์สาร ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกันยายน 2557   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำปี 2557   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุมคณะกรรมการและตัวแทนศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2557   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุมคณะกรรมการและตัวแทนศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนและประเมินผลโครงการ   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ.7   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากร   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการ Pre-University สำหรับนักศึกษาสาขาครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2557   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2556   ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะครุศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมถวายแห่เทียนเข้าพรรษา   ข่าวประชาสัมพันธ์ : พิธีแห่เทียนเทิดไท้องค์ราชัน ฉลอง 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกวดดาว-เดือน คณะครุศาสตร์ ED CMRU FRESHY DAY 2014   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ค่ายเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู   ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการครุศาสตร์ สืบสานตำนานยี่เป็ง เทศมหาชาติ 13 กัณฑ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการคณะครุศาสตร์   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การทำสัญญารับทุนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามยุทธศาสตร์   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการกองทุนคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2556   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2556   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะอนุกรรมการคณะครุศาสตร์   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมหัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การพัฒนาหนังสือหรือตำราและเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารการสอน   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การสัมมนาวิชาการหลังฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูสู่ความเป็นมืออาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2556   
Slideshow image What 's new
  ข่าวประชาสัมพันธ์
0 กิจกรรมประกวดดาวเดือนคณะครุศาสตร์ ประจำปี 2558


วันที่ 18 กรกฎาคม 2558
ณ โรงกีฬาเอนกประสงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ่านต่อ »

0 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
จำนวน 170 คนพร้อมคณาจารย์ออกให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
อ่านต่อ »

0 การแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครูนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่งภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 21-23 มกราคม 2558
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ่านต่อ »

0 การประชุมใหญ่คณะครุศาสตร์ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ่านต่อ »

0 นักศึกษาคณะครุศาสตร์คว้าเหรียญทองพายเรือกีฬาซีเกมส์ ประเทศสิงคโปร์

นางสาวพรจรัส  แย้มประเสริฐ
นักศึกษาภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ ชั้นปีที่ ๓
คว้าเหรียญทองและเหรียญเงิน การแข่งขันเรือพาย
กีฬาซีเกมส์ ณ ประเทศสิงคโปร์
อ่านต่อ »

อ่านทั้งหมด »  
   ข่าวประชาสัมพันธ์
    แก้ไขกำหนดการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559 
    การประกวดวาดภาพระบายสีในงาน “๗ ทศวรรษกษัตราทรงครองไทยฯ” 
    เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559 
    ครุศาสตร์สาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2559 
    สมัครลงทะเบียนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2559  
    แบบสำรวจข้อมูลครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2559 
    โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2559-2572) 
    รับสมัครครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
    ประกาศผลการพิจารณาคำร้องขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 2/2558 
    รายชื่อผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 
    ประกาศ ผังที่นั่งสอบวัดแววความเป็นครูนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2559 
    ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคปกติและภาคพิเศษ 
    การเปิดเผยราคากลางโครงการ จ้างจัดทำเอกสารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
    ประกาศรายชื่อนักศึกษาให้มารับใบประกอบวิชาชีพครูรหัส 54 (เพิ่มเติม) 
    กิจกรรม "สระเกล้าดำหัว อาจารย์อาวุโส" ประจำปี 2559 
    ประกาศรับสมัครด่วนครูภาษาอังกฤษ 
    ด่วน! ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ต้องมารับใบประกอบวิชาชีพครู 
    ด่วน! ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่1 ปี พ.ศ.2559 
    กำหนดการรับใบประกอบวิชาชีพครู ผู้สำเร็จการศึกษาของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 
    รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Passage to ASEAN ประเทศเวียดนาม 
    แจ้งข่าวนักศึกษาที่ไม่ผ่านการขอรับใบประกอบวิชาชีพครูในระบบ KSPBundit 
    ให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปี 2557 มารับใบประกอบวิชาชีพครู 
    กำหนดการส่งใบรับผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิเพื่อขอใบประกอบวิชาชีครู 
    ประกาศเรื่องตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคปกติและภาคพิเศษ 
    การขอใบรับผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 15 ก.พ.2559 
    รายชื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบัตรประจำตัวจากคุรุสภา(เพิ่มเติม) 
    กำหนดการวันเวลาลงทะเบียน KSPBundit เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ปี 2558 
    รับสมัครเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ O-NET  
    รายชื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบัตรประจำตัวจากคุรุสภา  
    ผลการพิจารณาคำร้องการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค 1/2558 
    ขยายระยะเวลาการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558 
    ประกาศเรื่องตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 ภาคปกติและภาคพิเศษ 
    ด่วน!การรับใบรับรองคุณวุฒิและรายงานผลการศึกษาของหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 
    ประกาศ เรื่อง ผลพิจารณาการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 
    ประกาศให้ นายเกรียงไกร อุสวา ติดต่อฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์โดยด่วน 
    ประกาศรายชื่อผู้สมัครฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 
    งาน“ศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”ประจำปี 2558 
    การขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
    รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปี 2558 
    ให้มารับใบประกอบวิชาชีพครูผู้สำเร็จการศึกษา 5 มิถุนายน 2558 และค้างชั้น 
    เปลี่ยนแปลงให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา 21 สิงหาคม 2558 ขอใบประกอบวิชาชีพครู 
    เปลี่ยนแปลงกำหนดการแจกบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 
    เรื่อง ตรวสอบสถานะการขอใบประกอบวิชาชีพครู 
    รายชื่อนักศึกษา ป.บัณฑิตรายงานตัวเพิ่มเติมปีการศึกษา 2558 
    ประกาศรายชื่อผู้สมัครฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 
    ประกาศการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาพีครู 2558 
    รายชื่อและการชำระเงินค่าสมัครฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 
    แบบฟอร์มประเมินมาตรฐานการผลิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖  
    ใบรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558 
    การสร้างรหัสผ่านและการลงทะเบียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2558 
    รหัสนักศึกษาและตารางสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
    ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2558 
    ตัวอย่างเอกสารเพื่อรับการประเมินหลักสูตรจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
    ระบบบันทึกทะเบียนประวัติ สำหรับนักศึกษาใหม่ ป.บัณฑิต 2558 
    มูลนิธิหอการค้าอเมริกันมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 
    ประกาศเรื่องตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 3/2557 ภาคปกติและภาคพิเศษ 
    การจอดรถในการสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2558 
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2558 
    ขอให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษามาส่งแบบคำขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครู 
    การรับสมัครหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
    นักศึกษาคณะครุศาสตร์คว้าเหรียญทองพายเรือกีฬาซีเกมส์ ประเทศสิงคโปร์ 
    อาจารย์คณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
    ประกาศเรื่องผลการพิจารณาคำร้องการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดภาคเรียนที่ 2/2557 
    กิจกรรมจัดการความรู้ของอาจารย์ต้นแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2558 
    เรื่อง รับสมัครนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 
    ตารางสอบปลายภาคสำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2557 
    ประกาศเรื่องตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557  
    ประกาศเรื่องผลการพิจารณาคำร้องขอเลื่อนสอบกลางภาคภาคเรียนที่ 2/2557 
    งาน “สระเกล้าดำหัว อาจารย์อาวุโส” ประจำปี ๒๕๕๘ 
    รายชื่อนักศึกษาค้างชั้นที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
    โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
    แบบฟอร์มศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (แบบฟอร์มใหม่) 
    กำหนดการมอบใบประกาศนียบัตรและรายชื่อผู้สอบผ่านเข้ารับประกาศนียบัตร 2557 
    ประกาศผู้ได้การพิจารณาทุนการศึกษา ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 
    การต่ออายุและคุณสมบัติผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
    ระบบประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ราชการออนไลน์ คณะครุศาสตร์ 
    ประกาศเรื่อง การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ 
    การจัดการความรู้ (KM) คณะครุศาสตร์  
    ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ 
    ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
    คำพื้นฐานช่วงชั้นที่๒ ป.๑ - ป.๖ 
    ครุศาสตร์สาร ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 
    โครงการและกิจกรรมของศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ 
    ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 
ปฎิทินเดือน   กรกฏาคม  2559
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
 แสดงวันที่ในเดือนนั้น   แสดงวันที่่ที่เมาส์ชี้  แสดงวันที่่่ปัจจุบัน  แสดงวันที่่่มีกิจกรรม
วันที่ กิจกรรม