• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
 ข่าวประชาสัมพันธ์ : ความสำเร็จการบริหารงานของผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การแก้ปัญหาของรายงานตัวออนไลน์ของนักศึกษาหลักสูตร ป.บัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2562    ข่าวประชาสัมพันธ์ : รหัสประจำตัวนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562   ข่าวประชาสัมพันธ์ : รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2562   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะครุศาสตร์ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น   ข่าวประชาสัมพันธ์ : แจ้งข่าวการรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562    ข่าวประชาสัมพันธ์ : จดหมายข่าวครุศาสตร์สาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 6    ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะครุศาสตร์ มรว.เชียงใหม่ได้รับคัดเลือกในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นปีการศึกษา 2563   ข่าวประชาสัมพันธ์ : เชิญชมงาน "นาฏยนิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่" ปี 2562   ข่าวประชาสัมพันธ์ : งาน “เปิดบ้านครุศาสตร์ 2562” คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม   ข่าวประชาสัมพันธ์ : รายชื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตรหัส 57   ข่าวประชาสัมพันธ์ : รายชื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เพิ่มเติม)   ข่าวประชาสัมพันธ์ : รายชื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 57   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ครุศาสตร์สาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562   ข่าวประชาสัมพันธ์ : รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติประจำปีการศึกษา 2562   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปี2562   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ครุศาสตร์สาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 ลงชื่อเข้าร่วมโครงการ    ข่าวประชาสัมพันธ์ : การลงทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2561   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการสัมภาษณ์ของนักศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาครูฯ    ข่าวประชาสัมพันธ์ : รายชื่อนักศึกษาเข้าสัมภาษณ์โครงการผลิตและพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2561    ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2561   ข่าวประชาสัมพันธ์ : พิธีมอบนักศึกษาฝึกประสบการร์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2561 คณะครุศาสตร์   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู ภาคเรียนที่ 1/2561   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2561   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะครุศาสตร์จัดพิธีสระเกล้าดำหัวคณาจารย์อาวุโสเพื่อร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ปี 2561   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ    ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะครุศาสตร์เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุม "การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่"   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การสัมมนา"ขับเคลื่อนการดำเนิงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ "   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เขียนบทความอย่างไรให้มีคุณภาพ"    ข่าวประชาสัมพันธ์ : การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) คณะครุศาสตร์   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพครูและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพครูนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู   ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะครุศาสตร์ร่วมงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 “โอกาสเชียงใหม่ 4.0   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 4.0   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงนักศึกษาคณะครุศาสตร์   ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะครุศาสตร์จัดการประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณ   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การอบรมเรื่อง "การนิเทศแบบ Coaching & Mentoring"   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การอบรมเรื่องการสอนแบบ Research-Based Learning (RBL)   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การอบรม เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน" ให้แก่ผู้ดูแลเด็กจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2560    ข่าวประชาสัมพันธ์ : การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา"    ข่าวประชาสัมพันธ์ : พิธีทำบุญตักบาตร บวงสรวงพระพิฆเนศวรและสืบชะตาหลวง เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 และพิธีทำบุญอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่    ข่าวประชาสัมพันธ์ : การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง    ข่าวประชาสัมพันธ์ : การอบรมเรื่อง "เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21"   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การอบรมเรื่อง "การสอนแบบจิตตปัญญา"   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเรื่อง “เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21”    ข่าวประชาสัมพันธ์ : การสัมมนาเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการทำ Improvement Plan คณะครุศาสตร์   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การรับใบประกอบวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการผลิตและพัฒนาครูของคณะครุศาสตร์   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมชี้แจงแผนและนโยบายการเคลื่อนย้ายคณะครุศาสตร์    ข่าวประชาสัมพันธ์ : พิธีลงนาม TOR ระหว่างอธิการบดีกับคณบดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่   ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะครุศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560   ข่าวประชาสัมพันธ์ : นักศึกษาคณะครุศาสตร์ คว้ารางวัลนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2560   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู    ข่าวประชาสัมพันธ์ : การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู   
Slideshow image What 's new
  ข่าวประชาสัมพันธ์
0 ความสำเร็จการบริหารงานของผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 อ่านต่อ »

0 รหัสประจำตัวนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 อ่านต่อ »

0 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 อ่านต่อ »

0 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2562

ประกาศวันที่ 17 ตุลาคม 2562 อ่านต่อ »

0 ประกาศรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-14 ตุลาคม 2562 อ่านต่อ »

อ่านทั้งหมด »  
   ข่าวประชาสัมพันธ์
    จดหมายข่าว"คุรุศาสตร์สาร"ปีที่ 10 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2562 
    แจ้งเรื่องการลงทะเบียนของนักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 62 
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2562 
    การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2563 
    ประกาศรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 
    ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบัตรประจำตัวจากคุรุสภา  
    กำหนดการยื่นใบสมัคร/สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2562 
    งานกิจกรรม “ALL YOU CAN TEACH ทักษะการถ่ายทอด ไม่เรียนครูก็มีได้“ 
    ครุศาสตร์สาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2562  
    รับสมัครศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นของสหพันธ์ศิษย์เก่าฯ ประจำปี 2562  
    รับสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นและที่นำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติประจำปี 2563 
    ประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ครั้งที่ 4 
    เชิญชวนนักศึกษาครุศาสตรทุกคนร่วมกิจกรรม"เล่าสู่กันฟังจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง" 
    การจัดสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มรว.ราชภัฏเชียงใหม่ 
    คณะครุศาสตร์ มรว.เชียงใหม่ได้รับคัดเลือกในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นปีการศึกษา 2563 
    เอกสารเผยแพร่จากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
    จดหมายข่าวครุศาสตร์สาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 
    ข่าวรับสมัครศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 
    รับหนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561  
    ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2562 ภาคปกติและภาคพิเศษ 
    รายชื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบัตรประจำตัวจากคุรุสภาค้างชั้น 
    จดหมายข่าวครุศาสตร์สาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562 
    เรื่องหนังสือแสดงความประสงค์การเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2561 
    รายชื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบัตรประจำตัวจากคุรุสภาค้างชั้น  
    รายชื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 57 
    รายชื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เพิ่มเติม) 
    รายชื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 57 
    ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมอบรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
    รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติประจำปีการศึกษา 2562 
    การประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ในหัวข้อ "สิทธิชน...เรื่องรอบตัว" 
    ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปี2562 
    การจัดทำหลักฐานรายงานตัวโครงการผลิตครูฯกรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4  
    ขอเชิญร่วมงาน “เปิดบ้านครุศาสตร์ 2562” คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม 
    ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
    รายชื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค้างชั้น) 
    รายชื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หลักสูตร ป.บัณฑิต รหัส 60 
    สอบวัดผลระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 รหัส 57-58 
    โครงการการจัดจ้างทำเอกสารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 
    ข่าวสารประชาสัมพันธ์สถานวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
    รายชื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบัตรประจำตัวจากคุรุสภา  
    จดหมายข่าวครุศาสตร์สาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 
    ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561ลงชื่อเข้าร่วมโครงการ 
    การลงทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 
    จดหมายข่าวครุศาสตร์สาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 
    การประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างโรงยิมเนเซียม ศูนย์เวียงบัว 
    การรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2561  
    รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561  
    แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 
    รายชื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบัตรประจำตัวจากคุรุสภา(เพิ่มเติม) 
    รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 61 
    ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  
    ขั้นตอนในการรายงานตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2561 
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2561 
    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2561 
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2561 
    ครุศาสตร์สาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 
    ประกาศเรื่องหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 
    ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
    เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
    ตรวจสอบสถานะการสมัครโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561  
    สำนักทะเบียนและประมวลผลแจ้งผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX)ชั้นปีที่ 1-4  
    การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561  
    ขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา 
    สรุปผลการสอบบรรจุครูผู้ช่วยและครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษ ปี 2560  
    ขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา 
    การขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
    เรื่อง ตรวสอบสถานะการขอใบประกอบวิชาชีพครู 
    การต่ออายุและคุณสมบัติผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
    ประกาศเรื่อง การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ 
ปฎิทินเดือน   กุมภาพันธ์  2563
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
 แสดงวันที่ในเดือนนั้น   แสดงวันที่่ที่เมาส์ชี้  แสดงวันที่่่ปัจจุบัน  แสดงวันที่่่มีกิจกรรม
วันที่ กิจกรรม