• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
 ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการสืบสานประเพณีวิชาชีพครู "อ้อมอกพวงคราม" ปีการศึกษา 2559   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "จัดการความรู้ด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน สู่ศตวรรษที่ 21"   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมหัวหน้าภาควิชา คณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่1/2559   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ข่าวประชาสัมพันธ์ : พิธีแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เทิดไท้ ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์ฯ   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการสถานวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาจิตวิทยาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม    ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ภายใต้โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ   ข่าวประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมพัฒนาวิชาชีพครู สู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู    ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประกวดทักษะทางวิชาการวิชาชีพครูในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง ภาคเหนือ   ข่าวประชาสัมพันธ์ : นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้รับการคัดเลือกยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ประจำปี ๒๕๕๘   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ (KM) คณะครุศาสตร์   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะครุศาสตร์   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการสหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดกิจกรรม วันครูโลก ปี 2557   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พิทยาภรณ์ มานะจุติ   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2557   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุมคณะกรรมการและตัวแทนศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนและประเมินผลโครงการ   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ.7   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากร   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะครุศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมถวายแห่เทียนเข้าพรรษา   ข่าวประชาสัมพันธ์ : พิธีแห่เทียนเทิดไท้องค์ราชัน ฉลอง 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ค่ายเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู   ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการครุศาสตร์ สืบสานตำนานยี่เป็ง เทศมหาชาติ 13 กัณฑ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการคณะครุศาสตร์   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การทำสัญญารับทุนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามยุทธศาสตร์   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการกองทุนคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2556   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะอนุกรรมการคณะครุศาสตร์   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมหัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การพัฒนาหนังสือหรือตำราและเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารการสอน   
Slideshow image What 's new
  ข่าวประชาสัมพันธ์
0 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "จัดการความรู้ด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน สู่ศตวรรษที่ 21"

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ อ่านต่อ »

0 พิธีแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เทิดไท้ ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์ฯ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
ณ วัดกู่เต้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อ่านต่อ »

0 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

และ นายกรินทร์ พวกอินแสง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ

อ่านต่อ »

0 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2559
ณ หัองเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่
อ่านต่อ »

0 การประชุมอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2
อาคารเทพรัตนราชสุดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อ่านต่อ »

อ่านทั้งหมด »  
   ข่าวประชาสัมพันธ์
    การขอสำเร็จการศึกษา สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 
    ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
    ประกาศเรื่อง การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 2559 
    ปฏิทินขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2559 
    คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครอบรม 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 
    ประกาศเรื่อง รับสมัครกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำในคณะ 
    ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2559 ของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
    นักศึกษาดำเนินการประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 
    วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2559 
    กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีรับปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
    แจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 2559 
    การลงข้อมูลในระบบ KSPBundit เพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู ป.บัณฑิต(รหัส 58) 
    การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 2559 
    ครุศาสตร์สาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฏาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2559  
    การแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 
    ขอแจ้งงดงาน “ศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2559” 
    รายชื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบัตรประจำตัวจากคุรุสภา  
    ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2559 ของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตให้มาดำเนินการขอใบประกอบวิชาชีพครู 
    ขอเชิญร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นของสหพันธ์ศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-ครุศาสตร์ 2559 
    เชิญชวนคณาจารย์เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 12 ก.ย.2559 
    แจ้งกำหนดการในการแจกบัตรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
    ตารางสอนใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1-2559 
    รายชื่อเพิ่มเติมนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2559 
    รายชื่อสำรองผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2559  
    รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2559 
    ตารางสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1-2559 
    เลื่อนเวลาการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2559  
    รายชื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบัตรประจำตัวจากคุรุสภา  
    การรายงานตัวผ่านระบบ INTERNET หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2559 
    รายชื่อผู้ร่วมแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี “๗ ทศวรรษกษัตราทรงครองไทยฯ” 
    รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2559 
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2559  
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2559  
    โครงการประชุมนำเสนอผลการวิจัยระดับนานาชาติ (ICE-TRI) 
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี “๗ ทศวรรษกษัตราทรงครองไทยฯ” 
    แก้ไขกำหนดการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559 
    การประกวดวาดภาพระบายสีในงาน “๗ ทศวรรษกษัตราทรงครองไทยฯ” 
    เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559 
    ครุศาสตร์สาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2559 
    สมัครลงทะเบียนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2559  
    แบบสำรวจข้อมูลครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2559 
    โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2559-2572) 
    รับสมัครครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
    ประกาศผลการพิจารณาคำร้องขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 2/2558 
    รายชื่อผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 
    ประกาศ ผังที่นั่งสอบวัดแววความเป็นครูนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2559 
    ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคปกติและภาคพิเศษ 
    การเปิดเผยราคากลางโครงการ จ้างจัดทำเอกสารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
    ประกาศรายชื่อนักศึกษาให้มารับใบประกอบวิชาชีพครูรหัส 54 (เพิ่มเติม) 
    กิจกรรม "สระเกล้าดำหัว อาจารย์อาวุโส" ประจำปี 2559 
    ประกาศรับสมัครด่วนครูภาษาอังกฤษ 
    ด่วน! ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ต้องมารับใบประกอบวิชาชีพครู 
    ด่วน! ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่1 ปี พ.ศ.2559 
    กำหนดการรับใบประกอบวิชาชีพครู ผู้สำเร็จการศึกษาของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 
    รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Passage to ASEAN ประเทศเวียดนาม 
    แจ้งข่าวนักศึกษาที่ไม่ผ่านการขอรับใบประกอบวิชาชีพครูในระบบ KSPBundit 
    ให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปี 2557 มารับใบประกอบวิชาชีพครู 
    กำหนดการส่งใบรับผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิเพื่อขอใบประกอบวิชาชีครู 
    ประกาศเรื่องตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคปกติและภาคพิเศษ 
    การขอใบรับผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 15 ก.พ.2559 
    รายชื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบัตรประจำตัวจากคุรุสภา(เพิ่มเติม) 
    กำหนดการวันเวลาลงทะเบียน KSPBundit เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ปี 2558 
    ด่วน!การรับใบรับรองคุณวุฒิและรายงานผลการศึกษาของหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 
    งาน“ศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”ประจำปี 2558 
    การขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
    เรื่อง ตรวสอบสถานะการขอใบประกอบวิชาชีพครู 
    แบบฟอร์มประเมินมาตรฐานการผลิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖  
    การสร้างรหัสผ่านและการลงทะเบียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2558 
    ตัวอย่างเอกสารเพื่อรับการประเมินหลักสูตรจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
    นักศึกษาคณะครุศาสตร์คว้าเหรียญทองพายเรือกีฬาซีเกมส์ ประเทศสิงคโปร์ 
    อาจารย์คณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
    กิจกรรมจัดการความรู้ของอาจารย์ต้นแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2558 
    แบบฟอร์มศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (แบบฟอร์มใหม่) 
    การต่ออายุและคุณสมบัติผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
    ระบบประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ราชการออนไลน์ คณะครุศาสตร์ 
    ประกาศเรื่อง การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ 
    การจัดการความรู้ (KM) คณะครุศาสตร์  
    ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ 
    ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
    คำพื้นฐานช่วงชั้นที่๒ ป.๑ - ป.๖ 
    โครงการและกิจกรรมของศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ 
    ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 
ปฎิทินเดือน   มกราคม  2560
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
 แสดงวันที่ในเดือนนั้น   แสดงวันที่่ที่เมาส์ชี้  แสดงวันที่่่ปัจจุบัน  แสดงวันที่่่มีกิจกรรม
วันที่ กิจกรรม