เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

------------------------------------------------------------------

 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับการรับรองการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากคุรุสภา โดยเปิดรับสมัครนักศึกษา จำนวน ๑๘๐ คน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและหลักเกณฑ์วิธีสอบคัดเลือกตามรายละเอียดในประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา

๑. คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก  ดังนี้

๑.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

๑.๒ เป็นครูผู้สอน โดยได้รับใบอนุญาตสอนจากคุรุสภา และใบอนุญาตยังไม่หมดอายุจนถึงวันที่รับ
             สมัครในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) , สำนักงาน
             คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) , สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.),
             กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) , สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ,
             กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑.๓ เป็นครูผู้สอนในกลุ่มวิชาเอกที่คุรุสภากำหนดให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
๑.๔ มีรายชื่ออยู่ในการสำรวจของหน่วยงานต้นสังกัด  

๑.๕ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน โดยพิจารณาจากหลักฐาน  ดังนี้

๑.๕.๑ สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่รับสมัคร หรือ สำเนา
                                           ประกาศให้บรรจุเข้ารับราชการให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน โดยเอกสารจะต้อง
                                           ระบุตำแหน่งครูผู้สอน กรณีเอกสารไม่ระบุตำแหน่งครูผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้ายที่
                                           ระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอนหรือคำสั่งของโรงเรียนที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนที่ระบุ
                                           รายวิชาและระดับชั้นปีที่รับผิดชอบของปีการศึกษาปัจจุบัน 

๑.๕.๒ หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
                                           ซึ่งออกโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และยังไม่หมดอายุจนถึงวันสุดท้ายของการ
                                           รับสมัคร

           ๑.๖ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา

 ๒. หลักฐานการสมัครประกอบด้วย (ต้องมีฉบับจริงมาแสดงยืนยันในวันรายงานตัว)  

๒.๑ สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน ๒ ฉบับ

๒.๒ สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ   จำนวน ๒ ฉบับ

๒.๓ สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๒  ฉบับ

๒.๔ เอกสารแสดงถึงการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอน ดังนี้

๒.๔.๑ กรณีผู้สมัครเป็นผู้สอนตามสัญญาจ้างให้ใช้ สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
                                        การสอน และยังไม่หมดอายุจนถึงวันที่รับสมัคร โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่ง
                                          ครูผู้สอน กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุตำแหน่งครูผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง
                                          ระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน หรือคำสั่งของโรงเรียนที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุ
                                          รายวิชาและระดับชั้นปีที่รับผิดชอบปีปัจจุบัน  จำนวน ๑  ฉบับ 

๒.๔.๒ กรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการครูให้ใช้ สำเนาคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
                                        ครูให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน โดยประกาศจะต้องระบุตำแหน่งครูผู้สอน หรือ
                                          คำสั่งของโรงเรียนที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นปีที่รับผิด

                                          ชอบของปีปัจจุบัน จำนวน ๑  ฉบับ

                      ๒.๕ สำเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
                            ซึ่งออกโดยคุรุสภา ที่ยังไม่หมดอายุจนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ

                     ๒.๖ รูปถ่าย ฃนาด ๑ นิ้ว (ชุดสุภาพเรียบร้อย) ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป  

๒.๗ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล คำนำหน้านาม จำนวน ๒ ฉบับ (ถ้ามี)

หมายเหตุ : - ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ตาม ข้อ ๒.๑ - ๒.๖ เท่านั้นจึงจะมีสิทธิสมัครสอบ
                            คัดเลือกได้ และต้องกรอกข้อมูลยืนยันการมีหลักฐานดังกล่าวในระบบสมัครออนไลน์ด้วย

๓. การรับสมัคร 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  โดยผู้สมัครสามารถลงทะเบียนสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (www.academic.cmru.ac.th) (ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๓ - เวลา ๒๔.๐๐ น. วันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๓) 

๔. อัตราค่าธรรมเนียมการรับสมัครและค่าลงทะเบียนเรียน 

๔.๑ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ   ๕๐๐ บาท  

(ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ  ทั้งสิ้น)

๔.๒ ค่าลงทะเบียนเรียน  

๔.๒.๑ ค่าลงทะเบียนเรียน  เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร  ๓๕,๐๐๐ บาท  โดยแบ่งจ่าย ๓  งวด ดังนี้ 

- ภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษา ๒๕๖๓ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท
                              และ ค่าประกันของเสียหาย ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท

- ภาคเรียนที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๖๔ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท

- ภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษา ๒๕๖๔ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท

๔.๒.๒ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

๕. การสอบคัดเลือกและการกำหนดการสอบคัดเลือก 

๕.๑ ให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีรายชื่อในประกาศผู้มีสิทธิสอบเข้าสอบข้อเขียน แล้วทำการ

      สอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์คุณลักษณะความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
                            ประสบการณ์ในการสอนและประเด็นอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด 

๕.๒ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดย
                            พิจารณาจากคะแนนรวมของการสอบข้อเขียนกับคะแนนการสอบสัมภาษณ์ โดยเรียงลำดับ
                            คะแนน จากมากไปหาน้อย กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากการยื่นใบสมัครก่อน-หลัง

๕.๓ กำหนดการสอบคัดเลือก

 

วัน / เดือน / ปี

กิจกรรม

เวลา

สถานที่

หมายเหตุ

อา.๑๔ – อา.๒๒ พ.ย. ๖๓ 

 

ประกาศรับสมัคร

 

เวลา ๐๘.๓๐ น.
อา. ๑๔ พ.ย.๖๓ - เวลา ๑๖.๓๐ น.
อา. ๒๒ พ.ย.๖๓

สมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนฯ

www.academic.cmru.ac.th

 

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๓ - เวลา ๒๔.๐๐ น. วันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๓

พ.๒๕ พ.ย. ๖๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์พร้อมห้องสอบ

๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

เว็บไซต์ของสำนักทะเบียนฯ

www.academic.cmru.ac.th

และ เว็บไซต์คณะครุศาสตร์

www.edu.cmru.ac.th

 

ส.๒๘ พ.ย. ๖๓

สอบข้อเขียน

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

ตามประกาศ

ผู้สมัครแสดงหลักฐานใบเสร็จการชำระเงินค่าสมัครโดยปริ้นส์จากเว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ

ส.๒๘ พ.ย. ๖๓

และ อา. ๒๙ พ.ย. ๖๓

(ในกรณีที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไม่แล้วเสร็จใน ส. ๒๘  พ.ย. ๖๓)

สอบสัมภาษณ์

๑๐.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ตามประกาศ

 

พฤ.๓ ธ.ค. ๖๓

ประกาศผลรายชื่อผู้ที่

ผ่านการสอบคัดเลือก

๑๕.๐๐ น. 

เว็บไซต์ของสำนักทะเบียนฯ

www.academic.cmru.ac.th

และ เว็บไซต์คณะครุศาสตร์

www.edu.cmru.ac.th

 

ส.๑๒ ธ.ค. ๖๓

-รายงานตัวและตรวจสอบเอกสาร

-พบอาจารย์ที่ปรึกษา

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ตามประกาศ

ให้นักศึกษารายงานตัวออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนฯพร้อม

ปริ้นส์เอกสารรายงานตัว     

ส.๑๙ ธ.ค.๖๓ 

เริ่มเข้าชั้นเรียน

 

ตามตารางเรียน

อาคารราชภัฏ 90 ปี

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

 


ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร <--- คลิ๊กที่นี่ 


-------- ปิดรับสมัครแล้ว ---------

หมายเหตุ : กรณีการลงทะเบียนมีปัญหาหรือไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ครบ เช่น ไม่มีชื่อโรงเรียน ไม่มีชื่ออำเภอหรือจังหวัดของสถานศึกษาที่สอนอยู่ ให้ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลอื่นได้ก่อนเพื่อให้ได้ลำดับการสมัคร และกลับมาแก้ไขข้อมูลในระบบภายหลังอีกครั้งตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป โดยยังไม่ต้องดำเนินการปริ้นส์ใบเสร็จเพื่อชำระเงินค่าสมัคร เมื่อดำเนินแก้ไขเรียบร้อยเท่านั้นจึงดำเนินการปริ้นส์ใบเสร็จไปชำระเงินที่ธนาคารเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงพร้อมใบประชาชน ในวันเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ต่อไป

 


จำนวนผู้เข้าชม : 14608


ลิงค์ภายใน ::

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดูขนาดใหญ่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Education Chiang Mai Rajabhat University


เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053885500

โทรสาร : 053885500

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : prachyarak_wea@cmru.ac.th | สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์