ข่าวกิจกรรม


การประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ห้องประชุมพวงคราม 1 ศูนย์แม่ริม (

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 100


คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหาร ตัวแทนบุคลากร คณะครุศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าของขวัญแด่อธิการบดี เนื่องในวัน

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 95


การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันครู ประจำปี 2564 เพื่อเตรียมแนวทางในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 81


การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้ง 8/2563 ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 81


ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการพิธีไหว้ครู "ศิษย์น้อมวันทา บูชาคณาจารย์" ประจำปี 2563 ณ หอประชุมคณะ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 89


โครงการประถมศึกษาสัมพันธ์ : สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึกษาในการพัฒนาท้องถิ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 111


คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดกิจกรรมแนะแนว "สานรัก สานฝัน สร้างสรรค์อนาคตวัย TEEN" โรงเร

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 108


ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาจารย์จรูญ วงค์คำ อดีตผู้บริหารคณะครุศาสตร์

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 118


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 63 ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารราชภัฏ 9

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 111


คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่น 42

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 234


คณบดีคณะครุศาสต์อ่านคำประกาศเกียรติคุณ ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 134


การประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภั

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 91


การประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมมุ่งเน้นในการผลิตและพัฒนาครูที่เป็นแบบอย

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 93


การสัมมนาก่อนฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 108


คณะครุศาสตร์เปิดสอบบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึก

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 457


ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน เปิดสาขาใหม่ให้บริการภายในบริเวณคณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 381


นศ. ครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี เข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 128


การประชุมประชุมเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 114


คณะครุศาสตร์จัดการสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2/2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 244


การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การกีฬาขั้นพื้นฐานกับการพัฒนาเด็ก

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 76


คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 225


การประชุมกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 3 /2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 70


อธิการบดีประชุมนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ก่อนปิดภาคเรียน

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 58


นักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ให้สัมภาษณ์ การใช้โปรแกรม DyNed

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 71


คณะครุศาสตร์ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดหนองปันเจียง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 125


โครงการ"สวนเกษตรครูน้อย"ตามรอยพ่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 138


ต้อนรับคณะทำโครงการวิจัยการศึกษาสภาพการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัยในสถาบันอุดมศึกษาของไทย

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 184


การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 73


คณบดีคณะครุศาสตร์บรรยายแนวคิดการบริหารงานคณะครุศาสตร์เพื่อความมั่นคงและอำลาการบริหาร

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 68


กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การช่วยฟื้นคืนชีพโดยการ CPR" ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 104


การฝึกอบรมลูกเสือให้กับผู้กำกับลูกเสือสำรองรุ่นที่ 1 / 2563 และผู้กำกับลูกเสือสามัญ รุ่นที่ 6/2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 185


บริการวิชาการโดยการจัดกิจกรรมเกมและนันทนาการ โรงเรียนบ้านสันคะยอม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 150


ตัวแทนสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มาติดตามการวิจัย CCR-CBE

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 119


ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนากระบวนการผลิตครู (CCR)

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 90


พิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 268


พิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 259


คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 164


การแสดง วิพิธทัศนา ชุด มิตรไมตรี เพื่อนบ้านไทย ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 181


การนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 5 ปี ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานการณ์จริง

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 206


"ครุศาสตร์ร้อยความรักถักทอดวงใจ สานสายใยมุฑิตา" งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิท

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 281


การสัมมนารายวิชาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ณ ห้องเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพร

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 493


นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ "คนเป็นครูเรียนรู้วิถีชุมชน" บ้านให

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 369


บุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการทำดีจิตสาธารณะ "ปลูกป่าและพ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 298


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรดิจิทัลการฝึกอบรมครูเพื่อการจัดการศึ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 284


อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 89


อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้นิเทศเยี่ยมเยือนนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 198


อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ ได้นิเทศการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 5 ที่

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 215


อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 145


อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 39


อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม เรื่อ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 84


โครงการปวารณาตัวเป็นศิษย์นักศึกษา ประจำปี  2563 ซึ่งนักศึกษาได้นำพานดอกไม้มอบให้อาจารย์ พร้อมทั้งกล่

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 687


รองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประชุมร่วมกับ รองคณบดี หัวหน้าภาควิชาหลักส

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 135


โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน ต่อคณ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 478


 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 61


ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรของคณะครุศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ป

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 296


คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 ศูนย์แม่ริม

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 322


การเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงาน เพื่อพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและนันทนา

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 317


การเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงาน เพื่อพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 393


การเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงาน เพื่อพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการศึกษาปฐมวัย

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 315


พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมทำบุญประจำปีคณะครุศาสตร์ กิจกรรมโครงการพัฒนาค

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 613


นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดดนตรีและก

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 235


โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการสรุปองค์ความรู้ของนักศึกษาโครงการครู

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 392


นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้า3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 260


คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 794


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการและสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาค

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 195


ความสำเร็จการบริหารงานของผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 486


รหัสประจำตัวนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 230


รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 194


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2562

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 482


ประกาศรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 206

ลิงค์ภายใน ::

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดูขนาดใหญ่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Education Chiang Mai Rajabhat University


เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053885500

โทรสาร : 053885500

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : prachyarak_wea@cmru.ac.th | สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์