12 สิงหาคม 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 10
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปรัชญา
"ครูเป็นพลังสร้างชาติ    ครุศาสตร์สร้างครูดี"
วิสัยทัศน์
"ภายในปี 2560 คณะครุศาสตร์เป็นองค์กรต้นแบบในการผลิต
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ ในศตวรรษที่ 21"

[ เข้าสู่เว็บไซต์ ]

ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู Click!

ตรวจสอบสถานะการขอใบประกอบวิชาชีพครู Click!