ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปรัชญา "ครูเป็นพลังสร้างชาติ    ครุศาสตร์สร้างครูดี"
วิสัยทัศน์ "ภายในปี 2560 คณะครุศาสตร์เป็นองค์กรต้นแบบในการผลิต
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ ในศตวรรษที่ 21"

[ เข้าสู่เว็บไซต์ ]

ตรวจสอบสถานะการขอใบประกอบวิชาชีพครู Click!

CLICK! DOWNLOAD