ปรัชญา
"ครูเป็นพลังสร้างชาติ    ครุศาสตร์สร้างครูดี"

วิสัยทัศน์
"ภายในปี 2560 คณะครุศาสตร์เป็นองค์กรต้นแบบในการผลิต
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ ในศตวรรษที่ 21"

 

[ เข้าสู่เว็บไซต์ ]

ขั้นตอนในการเข้ากรอกข้อมูลในระบบรับรายงานตัว
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561
CLICK ! ดูรายละเอียด

ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู Click!

ตรวจสอบสถานะการขอใบประกอบวิชาชีพครู Click!