ปรัชญา "ครูเป็นพลังสร้างชาติ    ครุศาสตร์สร้างครูดี"
วิสัยทัศน์ "ภายในปี 2560 คณะครุศาสตร์เป็นองค์กรต้นแบบในการผลิต
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ ในศตวรรษที่ 21"

[ เข้าสู่เว็บไซต์ ]

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่