ปรัชญา "ครูเป็นพลังสร้างชาติ    ครุศาสตร์สร้างครูดี"
วิสัยทัศน์ "ภายในปี 2560 คณะครุศาสตร์เป็นองค์กรต้นแบบในการผลิต
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ ในศตวรรษที่ 21"

[ เข้าสู่เว็บไซต์ ]

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

ตรวจสอบสถานะการขอใบประกอบวิชาชีพครู Click!