ปรัชญา “ ครู...เป็นพลังสร้างชาติ    ครุศาสตร์สร้าง...ครูดี ”
วิสัยทัศน์ "ภายในปี 2560 คณะครุศาสตร์เป็นองค์กรต้นแบบในการผลิต
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพในศตวรรษที่ 21"

[ เข้าสู่เว็บไซต์ ]