ปรัชญา
"ครูเป็นพลังสร้างชาติ    ครุศาสตร์สร้างครูดี"
วิสัยทัศน์
"ภายในปี 2560 คณะครุศาสตร์เป็นองค์กรต้นแบบในการผลิต
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ ในศตวรรษที่ 21"

เอกสารประกอบการบรรยายของคณบดีคณะครุศาสตร์
ในการประชุมคณาจารยและบุคลากร คณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 /2561
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ อัลไพน์รีสอร์ท จ.เชียงใหม่

ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู Click!

ตรวจสอบสถานะการขอใบประกอบวิชาชีพครู Click!